Normes d’Us de la Sala de Musculació

1. Tot usuari ha d’estar en coneixement d’aquesta normativa abans de l’ús de la Sala de Musculació, no podent al•legar desconeixement ja que la mateixa esta en el tauler d’anuncis de l’entrada de la instal•lació i dins de la Sala de Musculació.

2. Per a fer ús de la sala de musculació és requisit indispensable tindre el carnet d’usuari al dia, estar inscrit en l’activitat i no deure cap rebut.

3. L’edat mínima per a fer ús de la sala de musculació és de 18 anys.

4. Per a entrar a la Sala de Musculació serà necessari portar vestuari esportiu i calçat adequat (flexible i amb les soles netes). No es permetrà l’entrada amb “xancletes” ni la realització d’exercicis amb el tors nu.

5. És obligatori portar una tovalla i usar-la damunt dels aparells que es vagen a utilitzar com a mesura higiènica i de conservació dels mateixos.

6. Sempre que s’utilitzen materials mòbils (parelles, barres, discos, etc.) és obligatori col•locar-los en el seu lloc corresponent una vegada finalitzats els exercicis. Mai han de traure’s de la Sala de Musculació.

7. No està permesa la manipulació mecànica dels aparells de la Sala de Musculació.

8. Tot deteriorament de material, aparells de musculació màquines cardiovasculars i instal•lacions, ocasionat pel seu ús indegut o negligent, comportarà a la seua reposició o pagament dels mateixos.

9. No està permés menjar, fumar o introduir begudes dins de la Sala de Musculació a excepció d’aigua o begudes isotòniques, que hauran d’estar en recipients de plàstic no estant permés l’ús d’envasos de vidre. Queda terminantment prohibit el consum de cap tipus d’estupefaents ni de begudes alcohòliques.

10. La direcció de la instal•lació declina tota responsabilitat en qualsevol tipus d’accident ocorregut per ús indegut o negligent de les instal•lacions i els seus elements (màquines de musculació, màquines cardiovasculars, parelles, discos, barres, etc.) o per l’incompliment de qualsevol punt d’aquesta normativa. De la mateixa manera s’actuarà davant de qualsevol robatori, pèrdua o deteriorament d’elements personals o material particular.

11. En cas de celebració d’algun esdeveniment d’importància que requerisca l’ús exclusiu de la instal•lació i que coincidisca amb l’horari d’obertura de la Sala de Musculació, es podrà tancar aquesta avisant als usuaris amb la major anticipació possible.

12. Per a benefici de tots els usuaris s’hauran de respectar les normes redactades, el material existent i les directrius marcades pel personal de la instal•lació.