Fer-se / Renovar el carnet d’usuari

Per a renovar el carnet passa al punt 2.

Per a fer-se el carnet per primera vegada:

(1) Omplir el formulari F-0902-01 Sol·licitud de carnet de soci, inscripció en activitat i domiciliació de rebuts, especificant les dades requerides. Per al carnet d’usuari només és necessari omplir els camps de les dades personals, no cal omplir els camps d’activitat i dades bancàries.

(2) Cal omplir i pagar en el banc la taxa per activitats esportives. Si tens dubtes pots seguir el tutorial. Aquesta autoliquidació no tindrà validesa com a CARTA DE PAGAMENT, si no va amb impressió mecànica o si és el cas el segell i la firma de la persona autoritzada. Els dos formularis es presentaran en el mostrador de consergería del pavelló Cobert.

No cal portar fotografies. Seran preses en la instal·lació.